Produkty
Regulamin


ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

 
Ogólne warunki sprzedaży

 

 1. Ewimar/Sprzedawca oznacza EWIMAR sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie (01-355), ul. Konarskiego 84, wpisaną do krajowego  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000390407, NIP: 527-265-96-61, REGON: 143144283.
 2. Niniejsze warunki sprzedaży oraz współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z firmą Ewimar sp. z o.o. ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna – sprzedaży, a przy odbiorze towaru traktowane są jako znane, o ile z danym kontrahentem  nie uzgodniono pisemnie  warunków specjalnych .
 3. Prezentowany na naszej stronie katalog produktów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma Ewimar dokłada wszelkich starań aby opisy produktów były zgodne z danymi producenta lecz nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych.
 4. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, która odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że w wiadomości będą następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez sklep internetowy, pocztą e-mail lub faksem.
 2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
 3. Przy składaniu pierwszego zamówienia w firmie EWIMAR sp. z o.o. należy dostarczyć aktualne dane identyfikacyjne Kupującego: dokument potwierdzający wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), dokument potwierdzający nadanie numeru NIP oraz KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności, a także zgłaszać na bieżąco wszelkie zmiany danych identyfikacyjnych Kupującego.
 4. W przypadku składania zamówienia przez sklep internetowy konieczne jest kompletne wypełnienie formularza rejestrującego.
 5. Wypełnienie formularza rejestrującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę EWIMAR zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 r.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail ochronadanych@ewimar.pl.pl ze stosownym żądaniem. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach jego działalności.
 9. W związku z realizacją świadczonych usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  -dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  -podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
  -podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe
  -firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia powierzonych danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 11. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: oznaczenie, asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego
 12. Zamówienie powinno zostać potwierdzone przez klienta w formie e-mail w ciągu 24h od momentu wysłania formularza zamówienia.
 13. W przypadkach szczególnych firma Ewimar sp. z o.o. może odstąpić od realizacji złożonego zamówienia.
 14. Klienci składający zamówienie z płatnością w formie przedpłata powinni po potwierdzeniu swojego zamówienia dokonać płatności na konto firmy EWIMAR w ciągu 3 dni. Tego typu zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności.
 15. Firma EWIMAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu.
  16.Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
  17.Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i/lub usługi przez Administratora na rzecz strony powierzającej swoje dane osobowe, a dodatkowo przez czas ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz dla spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
  18.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Płatności

 1. Płatność za zakupiony towar realizowana jest gotówką, w formie przedpłaty lub za pobraniem.
 2. Ewimar sp. z o.o. ma podpisaną umowę ubezpieczenia należności. W związku z powyższym, odwołując się do regulaminu współpracy pomiędzy nami a ubezpieczycielem, pierwsze trzy transakcje z nowymi klientami muszą być zrealizowane poprzez formę gotówkową, bądź przedpłatą, w celu uzyskania limitu kupieckiego w ramach automatycznego ubezpieczenia. Limit kupiecki jest ubezpieczony automatycznie pod warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy od wystawienia ostatniej faktury były przynajmniej 3 transakcje zapłacone w terminie (forma płatności dowolna). W przypadku, gdy klient nie będzie dokonywał zakupów w okresie 12 miesięcy limit kredytowy zostaje wyzerowany.
 3. Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym, na rachunek bankowy firmy EWIMAR sp. z o.o. podany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu zapłaty na rachunek bankowy.
 4. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności firma EWIMAR sp. z o.o. naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 5. Firma Ewimar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności bądź kwoty kredytu kupieckiego..

Warunki dostaw

 1. Dostawa zamówionego towaru jest możliwa poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy EWIMAR sp. z o.o. wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS lub DPD.
 2. Zamówienia wysyłkowe towarów dostępnych na stanach magazynowych złożone Sprzedawcy do godz. 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku realizowane są tego samego dnia.  Zamówienia złożone po godz. 14.00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym. W pozostałych przypadkach termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie.  
 3. Towar wysyłany jest wyłącznie na adres Kupującego. Zmiana adresu wysyłki możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Kupującego wysłanej  drogą elektroniczną (e-mail).
 4. Koszty transportu są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia.
 5. W przypadku płatności na podstawie zamówień lub przedpłat, wysyłka towaru jest realizowana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W momencie odbioru przesyłki, wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Protokół podpisanych przez kuriera należy wysłać do firmy EWIMAR sp. z o.o. w terminie do 2 dni. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem.

 Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Warunkiem odstąpienia jest zwrot firmie EWIMAR sp. z o.o. towaru bez śladów użytkowania w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu oraz dostarczenie towaru na własny koszt do siedziby firmy EWIMAR sp. z o.o.
 3. Równowartość zwracanego towaru zostanie przekazana po dostarczeniu sprzedającemu potwierdzonej kopii korekty faktury.

Warunki gwarancji

 1. Niniejsze Warunki Gwarancji regulują zasady na jakich Ewimar Sp. z o .o. ( Sprzedawca  ) udzielania Kupującemu gwarancji na zakupione produkty.
 2. Ewimar Sp. z o. o. na produkowane przez siebie urządzenia udziela 36 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu.
 3. Bezpłatną  gwarancją  producenta objęte są  wszelkie usterki produktu spowodowane wadami fabrycznymi podzespołów znajdujących się  na gwarancji. Serwis gwarancyjny nie obejmuje uszkodzeń jakie powstały z przyczyn nie wynikających z wad fabrycznych produktów.
 4. Decyzja serwisu producenta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
 5. Gwarancji nie podlegają:  

-  Urządzenia,  które były używane niezgodnie z przeznaczeniem, w których użytkownik dokonał       modyfikacji, które były zainstalowane w sposób niezgodny z instrukcją.
- Urządzenia z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi, lub uszkodzonymi numerami seryjnymi,   urządzenia które były naprawiane przez osoby nieupoważnione do przeprowadzania napraw       serwisowych.
- Urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi , pęknięciami które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub innej przyczyny.
- Urządzenia, których uszkodzenie nastąpiło na skutek wszystkich klęsk żywiołowych lub zdarzeń  losowych takich jak     przepięcia sieci elektrycznej, nieregularne dostawy prądu, wyładowania elektryczne itp.
- Uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne takie jak  wodę, kurz i inne płyny i środki chemiczne oraz ciała obce, które dostały się do wnętrza obudowy.
- Urządzenia, w których serwis stwierdził  próbę wykonania zmiany konstrukcyjnej.

6. Firma Ewimar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za  zaprzestanie pracy  lub nieprawidłowe działanie  sprzedawanych urządzeń.

7. Jeżeli towar reklamowany nosi ślady użytkowania lub z innych względów nie nadaje się do wymiany to zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym czasie.

8. Firma Ewimar Sp. z o.o.  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, z wyjątkiem napraw pogwarancyjnych lub napraw do których wykonania konieczny jest import części zamiennych. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odbioru Towaru. Potwierdzeniem odbioru jest protokół  naprawy. Ewimar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności  za dostarczenie i odbiór urządzenia z serwisu.

10. Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej to zostaną naliczone koszty naprawy.

11. Jeżeli towar reklamowany jest nieuszkodzony a niesprawność wynika z nieumiejętności obsługi urządzenia to jest on odesłany na koszt klienta wraz z kosztem ekspertyzy.

12. W przypadku gdy serwis stwierdzi że usuniecie usterki jest niemożliwe to Kupującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy. Jeżeli urządzenie  nie było kompletne to Kupujący  pokrywa koszt brakujących elementów i koszt ich wymiany. Wszystkie uszkodzone urządzenia lub ich części, które wymieniono, stają się własnością Ewimar Sp. z o.o.

13. Programy komputerowe sprzedawane lub dodawane do urządzeń nie są objęte gwarancją ich pracy lub innych walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na komputerze użytkownika ani współpracy z oprogramowaniem przez niego używanym.

14. Kupujący zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż  w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia naprawy.  Jeżeli Kupujący nie będzie odbierał wysłanych przez serwis przesyłek z urządzeniem serwisowanym lub będzie wysyłał je ponownie do SERWISU bez dodatkowego opisu przyczyny wysyłki to urządzenie takie może zostać przekazane przez SERWIS do utylizacji lub Kupującemu mogą zostać  naliczone koszty magazynowania. 

15. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy do siedziby firmy Ewimar Sp. z o. o.

 Warunki zgłoszenia do naprawy

 1. Warunkiem zakwalifikowania urządzenia do naprawy przez Ewimar Sp.z o.o.  jest poprawne i kompletne wypełnienie przez zgłaszającego każdego pola KARTY SERWISOWEJ. W przypadku trudności przy wypełnianiu karty pomoc można uzyskać w dziale handlowym Ewimar Sp. z o.o.
 2. Urządzenie zgłaszane do naprawy powinno być kompletne i wraz z poprawnie wypełnioną kartą serwisową oraz kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu ( faktura VAT ) należy dostarczyć osobiście do SPRZEDAWCY  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na koszt wysyłającego  na adres Ewimar Sp. z o.o. ul.Konarskiego84 01-355 Warszawa.
 3. W przypadku wysłania urządzenia do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na paczce powinien być umieszczony dopisek „SERWIS”. Jeżeli serwis Ewimar Sp. z o.o. stwierdzi brak poprawnie wypełnionej karty serwisowej w paczce to może odesłać ją do nadawcy na jego koszt. Zalecamy wysyłanie do naprawy urządzeń w oryginalnych opakowaniach i oświadczamy, że Ewimar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie transportu.
 4. Zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt Ewimar Sp. z o.o. W przypadku naprawy płatnej  koszt zwrotu urządzenia po naprawie ponosi zgłaszający.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.