Podmínky

PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Všeobecné podmínky prodeje

 1. EWIMAR company / SELLER znamená "EWIMAR Sp z oo" se sídlem ve Varšavě (01-355), ul. Konarskiego 84, zapsané do vnitrostátního rejstříku národního soudu pod číslem: 0000390407, NIP: 527-265-96-61, REGON: 143144283.
 2. Administrátor znamená Správce osobních údajů, který je společností EWIMAR s údaji uvedenými v bodě 1.
 3. Kupujícím / objednatelem se rozumí subjekt / společnost / instituce nebo fyzická osoba, která kupuje zboží v prostorách prodávajícího, prostřednictvím příkazu umístěného elektronicky nebo prostřednictvím platformy www.ewimar.pl.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která s prodávajícím vykonává právní kroky, které se přímo netýkají jeho podnikatelské nebo profesní činnosti.
 5. Tyto prodejní podmínky a obchodní spolupráce jsou závaznou součástí každé uzavřené kupní smlouvy s firmou EWIMAR Verbally, telefonicky nebo písemně. Po přijetí zboží se s nimi zachází jako se známými, pokud nebyly písemně dohodnuty zvláštní podmínky s daným dodavatelem.
 6. Katalogový katalog uvedený na našich webových stránkách je pro informační účely a nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Společnost EWIMAR vyvíjí veškeré úsilí, aby zajistila, že popisy produktu budou v souladu s údaji výrobce, ale nebudou zodpovědní za poskytnutí nesprávných údajů a vyhrazují si právo změnit specifikace produktu bez předchozího upozornění.
 7. Veškerá korespondence mezi Prodávajícím a Kupujícím, která probíhá prostřednictvím elektronické pošty, se považuje za právní účinky, pokud do zprávy budou zahrnuty následující prvky: e-mailová adresa odesílatele, datum a čas odeslání zprávy, jméno a příjmení odesílatele. Anonymní zprávy budou zrušeny.
 8. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Objednávky

 1. Objednávky lze zadávat prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem nebo faxem.
 2. Vydáváme fakturu nebo doklad s DPH za každou zakoupenou položku.
 3. Při podání první objednávky u společnosti EWIMAR musí být poskytnuty současné identifikační údaje kupujícího: doklad potvrzující zápis do národního úředního rejstříku národních hospodářských subjektů (REGON), doklad potvrzující číslo NIP a číslo národního rejstříku soudů nebo doklad potvrzující vstup do Centrálního registru a obchodních informací a průběžné hlášení všech změn identifikačních údajů kupujícího.
 4. V případě zadání objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.ewimar.pl je nutné vyplnit registrační formulář.
 5. Vyplnění registračního formuláře odpovídá souhlasu Kupujícího s uchováním a zpracováním osobních údajů společností EWIMAR v souladu s nařízením Rady EU a Evropské komise (EU 2016/679) a zákonem o ochraně osobních údajů Data "ze dne 27. května 2018.
 6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich změnu. Poskytování osobních údajů kupujícím je dobrovolné.
 7. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, vymazání, žádosti o omezení jejich zpracování, právo na předávání údajů, právo vznést námitky proti jejich zpracování, právo kdykoli odvolat souhlas ke zpracování , což neovlivňuje dodržování práva na zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho stažením.
 8. Chcete-li zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů nebo použít jiná práva uvedená výše, obraťte se na správce na e-mailovou adresu ochronadanych@ewimar.com s příslušnou žádostí. V důsledku toho odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek neschopnost využívat služby poskytované administrátorem v rámci jeho činností.
 9. V souvislosti s poskytováním poskytovaných služeb správce pověří osobní údaje externím subjektům, zejména:
  • dodavatelé odpovědní za provoz IT systémů,
  • subjekty, jako jsou banky nebo provozovatelé elektronických plateb,
  • subjekty poskytující účetní, právní a daňové služby
  • kurýrové a zasílatelské společnosti (v souvislosti s prováděním příkazů).
 10. Správce si vyhrazuje právo zpřístupnit osobní údaje svěřené příslušným orgánům nebo třetím osobám, které podávají žádost o takové informace v mezích platného práva, a také zřídit, vyšetřovat nebo obhajovat nároky.
 11. Objednávka by měla obsahovat následující údaje: označení, sortiment, množství zboží, měrnou jednotku, datum, místo a adresu dodání, přesný název, adresu a telefon objednatele.
 12. Objednávku by měl kupující potvrdit ve formě e-mailové zprávy do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávkového formuláře.
 13. Ve zvláštních případech může společnost EWIMAR upustit od provedení objednávky.
 14. Zákazníci, kteří dávají objednávku s platbou ve formě předplacení, by měli po potvrzení objednávky učinit platbu na bankovní účet společnosti EWIMAR do 3 dnů. Tento typ objednávky je realizován po obdržení platby.
 15. Společnost EWIMAR si vyhrazuje právo změnit ceny zboží v nabídce obchodu.
 16. Zadání objednávky znamená přijetí ustanovení těchto předpisů.
 17. Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou pro provedení smlouvy a / nebo služby správcem pro stranu, která svěřuje své osobní údaje, a také pro dobu vzniku, prošetření nebo obhajobu nároků a pro plnění povinností podle zvláštních předpisů, zejména daňové a účetní. Po uplynutí doby zpracování jsou data nevratně smazána.
 18. Správce vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil veškeré prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů před jejich náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, používáním nebo přístupem v souladu s příslušnými předpisy.

Platby

 1. Platba za zakoupené zboží se provádí v hotovosti formou předplacení nebo dobírkou.
 2. Společnost EWIMAR má uzavřenou pojistnou smlouvu o pohledávkách. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, s odkazem na pravidla spolupráce mezi námi a pojistitelem, musí být první tři transakce s novými klienty provedeny formou hotovosti nebo předplacené podoby za účelem získání limitu obchodníka v rámci automatického pojištění. Limit obchodníka je pojištěn automaticky za předpokladu, že do dvanácti měsíců od vystavení poslední faktury bylo nejméně 3 transakce splaceny včas (jakýkoli způsob platby). V případě, že zákazník neučiní nákup během 12 měsíců, je limit kreditu obnoven.
 3. Platba za dodané zboží se uskuteční na bankovním účtu společnosti EWIMAR uvedenou na faktuře. Datum platby se považuje za den platby na bankovní účet.
 4. V případě opožděné platby společnost EWIMAR účtuje zákonné úroky za každý den prodlení.
 5. Společnost EWIMAR si vyhrazuje právo pozastavit další dodávky, pokud je překročen konečný termín platby nebo výše obchodního úvěru.

Dodací podmínky

 1. Sběr / dodání objednaného zboží je možné prostřednictvím osobního sběru v sídle společnosti EWIMAR nebo prostřednictvím doručovací společnosti.
 2. Objednávky elektronické pošty na zboží, které jsou k dispozici na skladě, které byly předány prodávajícímu do 14.00 hodin v pracovní dny od pondělí do pátku, se provádějí ve stejný den. Objednávky podané po 14:00 se uskuteční v následující pracovní den. V ostatních případech je datum dodání dohodnuto individuálně.
 3. Zboží je zasláno pouze na adresu Kupujícího. Změna přepravní adresy je možná pouze na základě písemné instrukce kupujícího zaslané e-mailem.
 4. Přepravní náklady jsou nastaveny jednotlivě pro každou objednávku.
 5. Mezinárodní náklady na námořní dopravu na platformě www.ewimar.pl je přibližné. Pravé nákupní ceny jsou vždy počítány dodavatelskou společností.
 6. V případě platby založené na objednávkách nebo zálohách se zásilka uskuteční po připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.
 7. V okamžiku přijetí zásilky zaslané prostřednictvím kurýra je kupující povinen zkontrolovat stav vnějšího obalu za přítomnosti kurýra. Pokud kupující zjistí vnější škody na zásilce nebo námitky týkající se množství dodaného zboží nebo obsahu zásilky, měl by kupující vypracovat zprávu o škodě za přítomnosti kurýra s přihlédnutím k popisu a fotografii zásilky . Zpráva podepsaná kuriérem by měla být odeslána společnosti EWIMAR do 2 dnů. V takovém případě se zboží vrátí na prodávajícího, aby zahájil stížnost s dopravcem.

Návrat zboží zakoupeného spotřebitelem (fyzickou osobou)

 1. Spotřebitel má právo vrátit nakoupené zboží bez ohledu na důvod do 14 dnů ode dne doručení zásilky.
 2. Podmínkou odstoupení je vrácení zboží firmy EWIMAR bez známky použití v původním a nepoškozeném obalu a dodání zboží na vlastní náklady kupujícího do sídla společnosti EWIMAR.
 3. Ekvivalent vráceného zboží bude převeden na kupujícího po doručení potvrzené (podepsané s datem) kopie korekční faktury Prodávajícímu.

Podmínky záruky

 1. Tyto záruční podmínky se řídí pravidly, na kterých společnost EWIMAR (prodávající) poskytuje kupujícímu záruku na zakoupené produkty.
 2. Společnost EWIMAR poskytuje 36 měsíců záruku od data zakoupení na zařízeních, která vyrábí.
 3. Záruka výrobce pokrývá veškeré vady výrobku v důsledku závad v továrně na součástech, na které se vztahuje záruka. Záruční servis se nevztahuje na škody způsobené důvody neodpovídajícím vadám při výrobě.
 4. Rozhodnutí technického servisu výrobce ohledně platnosti oznámených vad je konečným rozhodnutím.
 5. Záruka se nevztahuje na:
  • Zařízení, která byla použita k jiným účelům, než ke kterým byly vyrobeny. Zařízení, ve kterých uživatel provedl změny a které byly nainstalovány způsobem, který je v rozporu s pokyny.
  • Zařízení s poškozenými záručními těsněními nebo poškozenými sériovými čísly, zařízeními, která byla opravována neoprávněnými osobami.
  • Zařízení s mechanickým poškozením, praskliny, které vznikly v důsledku nesprávné ochrany nebo jiného důvodu.
  • Zařízení, jejichž poškození nastala jako důsledek všech přírodních katastrof nebo náhodných událostí, jako jsou napěťové rázy, nepravidelné napájecí zdroje, elektrické výboje apod.
  • Škody způsobené vnějšími faktory, jako jsou voda, prach a jiné kapaliny a chemikálie, jakož i cizí předměty, které se dostávají do skříně.
  • Zařízení, u kterých služba nalezla pokus o změnu ve stavebnictví.
 6. Společnost EWIMAR neodpovídá za ukončení práce nebo za nesprávné fungování prodaných zařízení.
 7. Společnost EWIMAR nepřijímá žádné zásilky zaslané dobírkou.
 8. Všechny stížnosti jsou zpracovány do 14 pracovních dnů od jejich obdržení, s výjimkou pozáručních oprav nebo oprav, u kterých je nutno dovážet náhradní díly. Zákazník bude informován o předpokládaném datu opravy zboží. Potvrzením přijetí je opravný protokol.
 9. Společnost EWIMAR neodpovídá za dodání a vyzvednutí zařízení ze služby.
 10. Pokud vrácené zařízení není způsobilé k opravě v záruce, náklady na opravu budou účtovány.
 11. Pokud jsou zboží nepoškozené a selhání způsobuje nedostatek dovedností k používání zařízení, je odesláno zpět na náklady zákazníka spolu s náklady na odborné znalosti.
 12. Pokud služba zjistí, že není možné opravit závadu, je prodávající oprávněn vyměnit zařízení za novou. Pokud neexistují příležitosti k výměně (tj. Žádné zařízení na skladě), vrátí se hodnota zařízení.Pokud není zařízení úplné, kupující kryje náklady na chybějící položky a náklady na jejich nahrazení. Všechna poškozená zařízení nebo jejich části, které byly nahrazeny, se stávají majetkem společnosti EWIMAR.
  13. Počítačové programy prodávané nebo přidávané do zařízení nejsou kryty zárukou jejich práce nebo jiné použitelnosti a zejména nejsou zaručeny, že budou pracovat na počítači uživatele nebo spolupracovat se softwarem používaným Kupujícím.
 13. Kupující je povinen zařízení shromáždit nejpozději do 7 pracovních dnů od data dokončení opravy. Pokud kupující neobdrží zásilky zaslané službou servisním zařízením nebo bude znovu zaslán do SERVICE bez jakéhokoli dalšího popisu důvodu přepravy, může být toto zařízení převedeno do skladu nebo může být kupujícímu účtován poplatek za uskladnění náklady.
 14. Všechny sporné otázky budou vyřešeny soudem příslušným pro sídlo společnosti EWIMAR.

Podmínky opravy

 1. Podmínkou pro kvalifikaci zařízení pro opravu společností EWIMAR je správné a úplné vyplnění každého pole formuláře RMA žadatelem. V případě potíží s dokončením karty můžete získat pomoc v obchodním oddělení firmy EWIMAR.
  2. Zařízení předložené k opravě by mělo být kompletní a společně s správně vyplněnou servisní kartou a kopie dokladu o zakoupení (faktura s DPH) by měla být osobně doručena prodejci nebo prostřednictvím kurýra či poštou na náklady odesílatele následující adresu: "Ewimar Sp. z o.o. ul.Konarskiego 84 01-355 Warszawa".
 2. Pokud je zařízení odesláno k opravě kurýrem nebo poštou, na zásilce by měl být napsán text "SERVICE". Pokud společnost EWIMAR zjistí, že v balíku není správně vyplněná servisní karta, může ji odeslat odesílateli na vlastní náklady. Doporučujeme odeslat zařízení v původním balení k opravě a deklarujeme, že společnost EWIMAR není zodpovědná za poškození zařízení vytvořeného během přepravy.
 3. Návrat přístroje po opravě záruky je na úkor společnosti EWIMAR. V případě placených oprav budou náklady na vrácení zařízení po opravě nést žadatel.
 4. Podmínkou pro provedení bezplatné opravy je předchozí kontakt s firmou EWIMAR, který má problém vyřešit na dálku. Prodané výrobky jsou specializované a vyžadují specifické technické znalosti a přiložený návod k obsluze obsahuje pouze informace potřebné pro správnou instalaci a konfiguraci prodaných produktů. Stížnosti, které vedou k nedostatku základních znalostí žadatele, budou považovány za neodůvodněné a náklady na dopravu mohou být přidány k nákladům na zpáteční dopravu.

Objednávání v obchodě znamená přijetí ustanovení těchto předpisů.