Polityka prywatności

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Ewimar Sp. z o.o. ul. Konarskiego 84 01-355 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000390407, NIP: 527-265-96-61Regon: 143144283, zwany dalej „Administratorem”.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych przez Ewimar Sp. z o.o.

Dane osobowe pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:
1) zawarcie oraz realizacja umowy między Ewimar Sp. z o.o.
a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
2) realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
3) profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami,
4) marketing bezpośredni,
5) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
6) raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
7) weryfikacja zdolności płatniczych,
8) profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Ewimar Sp. z o.o. :
- przez czas wykonania tych obowiązków,
− przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
− przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

II. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie. Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne.

1) Imię i Nazwisko
2) NIP
3) adres zamieszkania i/lub siedziby
4) adres do korespondencji
5) adres poczty e-mail
6) numer(y) telefonu do kontaktu
- w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

III. Przekazywanie danych

Ewimar Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
− pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi księgowe, doradcze i konsultacyjne,
− świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
− świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

IV. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
1) udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2) wydania kopii przetwarzanych danych,
3) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
5) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
6) niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7) przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

V. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres: ochronadanych@ewimar.pl

VII. Kontakt

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na powyższy adres e-mail lub pisemnie, na adres: Ewimar Sp. z o.o. ul. Konarskiego 84 01-355 Warszawa