Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov spoločnosťou "Ewimar Sp. z o.o." ul. Konarskiego 84 01-355 Warszawa zapísal do registra národného súdu vedeného okresným súdom vo Varšave pod KRS číslo 0000390407, daňové identifikačné číslo: 527-265-96-61 Región: 143144283, ďalej len "správca".


Od 25. mája 2018 sme ako správca vašich osobných údajov zodpovední za ich použitie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov), ktorej účelom je zjednotenie pravidiel spracúvania osobných údajov v rámci EÚ.

 

I. Účel a základ pre použitie osobných údajov spoločnosťou "Ewimar Sp. z o.o."

Osobné údaje sa získavajú v súvislosti s uzatváraním zmlúv, ktoré sa počas zmluvy používajú na účely, ako napríklad:
1) uzatvorenie a implementácia dohody medzi spoločnosťou "Ewimar Sp. z o.o."
a klienta vrátane zabezpečenia správnej kvality služieb počas trvania zmluvy a zúčtovania po jej dokončení,
2) plnenie zákonných povinností, vrátane ukladania údajov o elektronickej / poštovej korešpondencii pre budúce konanie autorizovaných orgánov,
3) profilovanie údajov - na marketingové účely, definovanie preferencií a oblastí budúceho záujmu o služby, ktoré ponúkame,
4) priamy marketing,
5) vyhýbanie sa a sledovanie nárokov,
6) reporting, marketingový výskum, plánovanie vývoja služieb,
7) overovanie platobných schopností,
8) profilovanie údajov - na marketingové účely, definovanie preferencií a oblasti budúceho záujmu o služby, ktoré ponúkame.
Osobné údaje potrebné na splnenie zákonných povinností budú používať "Ewimar Sp. z o.o.":
- počas trvania týchto ciel,
- počas obdobia, v ktorom ustanovenia ukladajú údaje, ktoré sa majú uchovávať,
- na čas, keď môžeme utrpieť právne dôsledky neplnenia povinnosti.

II. Osobné údaje sa spracovávajú ručne a automaticky. Správca dodržiava zásady zhromažďovania a spracovávania iba potrebných údajov.

1) Meno a priezvisko
2) Daňové identifikačné číslo
3) Adresa bydliska a / alebo sídla
4) Adresa pre korešpondenciu
5) E-mailová adresa
6) Číslo telefónneho čísla pre kontakt
- v prípade použitia iných služieb ako tých, ktoré vyplývajú z obsahu uzatvorenej zmluvy, je možné získať dodatočné informácie o osobných údajoch.

III. Prenos osobných údajov

Ewimar Sp. z o.o. ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti poskytuje osobné údaje týmto subjektom:
- zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj účtovné, poradenské a konzultačné služby,
- poskytovanie služieb riadenia IT systémov,
- poskytovanie kuriérskych a poštových služieb (s cieľom vykonať potrebnú korešpondenciu vo veciach, ktoré nám boli zverené).

IV. Právo na prístup k údajom

Ustanovenia nariadenia o ochrane osobných údajov vás oprávňujú požiadať nás o:
1) poskytovanie informácií o spracovaných údajoch,
2) vydávanie kópií spracovaných údajov,
3) rýchlu opravu nesprávnych údajov,
4) dopĺňa neúplné osobné údaje vrátane poskytnutia dodatočného vyhlásenia,
5) obmedzenia spracovania údajov v prípade spochybnenia ich správnosti,
6) okamžité vymazanie neoprávnene spracovaných údajov,
7) prenos údajov inému správcovi v bežne používanom formáte, ktorý je čitateľný strojom.

V. Právo na námietku

V súvislosti so spracovaním osobných údajov potrebných na plnenie našich úloh vo verejnom záujme alebo potrebných na účely vyplývajúce z našich legitímnych záujmov, môžete vzniesť námietky vo zvláštnych situáciách. V tomto prípade nebudeme môcť spracovať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme existenciu platných, právne opodstatnených dôvodov na spracovanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby alebo dôvody na určenie, vyšetrovanie alebo obhajobu pohľadávok.
Ak však vaše osobné údaje sú spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek s okamžitým účinkom vzniesť námietky voči ich spracovaniu.

VI. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo nahlásiť sťažnosti administrátorovi, otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov a výkonu svojich práv. Užívateľ má právo podať sťažnosť na predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov na ul. Stawki 2 vo Varšave.
Užívateľ môže uplatniť svoje práva zaslaním žiadosti na túto adresu: ochronadanych@ewimar.com

VII. Kontakt

Akékoľvek pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto pravidiel ochrany údajov? Kontaktujte prosím vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo písomne ​​na túto adresu: "Ewimar Sp z o.o." ul. Konarskiego 84 01-355 Warszawa