Kategórie
Podmienky

PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLUPRÁCE

 

Všeobecné podmienky predaja

 1. EWIMAR spoločnosť / Predajca znamená "EWIMAR Sp z oo" so sídlom vo Varšave (01-355), ul. Konarskiego 84, zapísaný do vnútroštátneho registra vnútroštátneho súdu pod číslom: 0000390407, NIP: 527-265-96-61, REGON: 143144283.
 2. Administrátor je správca osobných údajov, ktorý je spoločnosťou EWIMAR s údajmi uvedenými v bode 1.
 3. Kupujúci / objednávateľ je subjekt / spoločnosť / inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar v priestoroch predávajúceho prostredníctvom objednávky umiestnenej elektronicky alebo prostredníctvom platformy www.ewimar.pl.
 4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá s Predávajúcim plní právne úkony, ktoré sa priamo netýkajú jeho obchodnej alebo profesionálnej činnosti.
 5. Tieto podmienky predaja a obchodná spolupráca predstavujú záväznú súčasť každej uzatvorenej zmluvy o kúpe spoločnosti EWIMAR Verbally, telefonicky alebo písomne. Po prijatí tovaru sa s ním zaobchádza ako s ním známym, pokiaľ sa s daným dodávateľom písomne ​​nedohodli osobitné podmienky.
 6. Katalóg produktov prezentovaný na našej webovej stránke slúži na informačné účely a nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Spoločnosť EWIMAR vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečila, že popisy produktu sú v súlade s údajmi výrobcu, ale nie sú zodpovední za poskytnutie nesprávnych údajov a vyhradzuje si právo zmeniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Všetka korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty, má právne účinky za predpokladu, že do správy budú zahrnuté nasledujúce prvky: e-mailová adresa odosielateľa, dátum a čas odoslania správy, meno a priezvisko odosielateľa. Anonymné správy budú zrušené.
 8. Vo veciach, na ktoré sa tieto ustanovenia nevzťahujú, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Objednávky

 1. Objednávky môžete zadať cez internetový obchod, e-mailom alebo faxom.
 2. Vydávame faktúru alebo doklad s DPH za každú zakúpenú položku.
 3. Pri podaní prvej objednávky na spoločnosť EWIMAR musia byť poskytnuté aktuálne identifikačné údaje kupujúceho: doklad potvrdzujúci zápis do národného úradného registra národných hospodárskych subjektov (REGON), doklad potvrdzujúci číslo NIP a číslo národného registra alebo doklad potvrdzujúci vstup do centrálneho registra a obchodných informácií a priebežné hlásenie všetkých zmien identifikačných údajov kupujúceho.
 4. V prípade zadania objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.ewimar.pl je potrebné vyplniť registračný formulár.
 5. Vyplnenie registračného formulára zodpovedá súhlasu Kupujúceho na ukladanie a spracovanie osobných údajov spoločnosťou EWIMAR v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskej komisie (EU 2016/679) a zákonom o ochrane osobných údajov Data "z 27. mája 2018.
 6. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich zmenu. Poskytovanie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.
 7. Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, vymazanie, žiadosti o obmedzenie ich spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať proti ich spracovaniu, právo kedykoľvek odobrať súhlas so spracovaním , čo neovplyvňuje dodržiavanie práva na spracovanie, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odobratím.
 8. Ak chcete odstúpiť od súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo použiť iné práva uvedené vyššie, kontaktujte správcu na e-mailovej adrese ochronadanych@ewimar.com s príslušnou požiadavkou. V dôsledku toho odmietnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov bude mať za následok neschopnosť využívať služby poskytované správcom ako súčasť jeho činností.
 9. V súvislosti s poskytovaním poskytovaných služieb správca zverí osobné údaje externým subjektom, najmä:
  • dodávateľov zodpovedných za prevádzku informačných systémov,
  • subjekty, ako sú banky alebo prevádzkovatelia elektronických platieb,
  • subjekty poskytujúce účtovné, právne a daňové služby
  • kuriérske a zasielateľské spoločnosti (v súvislosti s vykonávaním objednávok)
 10. Administrátor si vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje zverené príslušným orgánom alebo tretím osobám, ktoré predložia žiadosť o takéto informácie v medziach platného práva, ako aj zistiť, vyšetriť alebo obhajovať nároky.
 11. Objednávka by mala obsahovať nasledujúce údaje: označenie, sortiment, množstvo tovaru, meraciu jednotku, dátum, miesto a adresu doručenia, presný názov, adresu a telefón objednávateľa.
 12. Objednávku musí potvrdiť Kupujúci vo forme e-mailovej správy do 24 hodín od odoslania objednávkového formulára.
 13. V osobitných prípadoch sa spoločnosť EWIMAR môže zdržať vykonania objednávky.
 14. Zákazníci, ktorí zadajú objednávku s platbou vo forme preddavku, by mali po potvrdení svojej objednávky uskutočniť platbu na bankový účet spoločnosti EWIMAR do 3 dní. Tento typ objednávky sa realizuje po obdržaní platby.
 15. Spoločnosť EWIMAR si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v ponuke obchodu.
 16. Umiestnenie objednávky znamená prijatie ustanovení týchto predpisov.
 17. Osobné údaje sa spracovávajú počas obdobia potrebného na vykonanie zmluvy a / alebo služby správcom strany poverenej ich osobnými údajmi, ako aj na dobu zistenia, vyšetrovania alebo obhajoby pohľadávok a na plnenie záväzkov podľa osobitných predpisov, najmä daňové a účtovné. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nezvratne odstránené.
 18. Správca vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých prostriedkov fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov proti ich náhodnému alebo úmyselnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu, používaniu alebo prístupu v súlade s platnými predpismi.

Platby

 1. Platba za zakúpený tovar sa uskutočňuje v hotovosti vo forme preddavku alebo dobierky.
 2. Spoločnosť EWIMAR má podpísanú poistnú zmluvu na pohľadávky. V súvislosti s tým, čo sa týka pravidiel spolupráce medzi nami a poisťovateľom, prvé tri transakcie s novými klientmi musia byť uskutočnené formou hotovosti alebo predplatenou formou s cieľom získať limit obchodníka v rámci automatického poistenia. Limit obchodníka je automaticky poistený za predpokladu, že do 12 mesiacov od vystavenia poslednej faktúry boli včas splatené minimálne 3 transakcie (akýkoľvek spôsob platby). V prípade, že zákazník neuskutoční nákup do 12 mesiacov, kreditný limit sa vynuluje.
 3. Platba za dodaný tovar sa uskutočňuje na bankový účet spoločnosti EWIMAR uvedený na faktúre. Dátumom platby sa považuje deň platby na bankový účet.
 4. V prípade oneskorenej platby spoločnosť EWIMAR účtuje zákonný úrok za každý deň oneskorenia platby.
 5. Spoločnosť EWIMAR si vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky, ak sa prekročí lehota platby alebo výška obchodného úveru.

Dodacie podmienky

 1. Vyzdvihnutie / doručenie objednaného tovaru je možné vykonať prostredníctvom osobného odberu v sídle spoločnosti EWIMAR alebo prostredníctvom doručovacej spoločnosti.
 2. E-mailové objednávky na tovar, ktorý je k dispozícii v sklade, predložený predávajúcemu do 14.00 hod. V pracovných dňoch od pondelka do piatku, sa vykonajú v ten istý deň. Objednávky zadané po 14:00 sa uskutočnia v nasledujúci pracovný deň. V iných prípadoch sa dátum dodania dohodne individuálne.
 3. Tovar je zasielaný len na adresu Kupujúceho. Zmena poštovej adresy je možná len na základe písomného pokynu kupujúceho zaslaného e-mailom.
 4. Prepravné náklady sú stanovené individuálne pre každú objednávku.
 5. Medzinárodná nákladová doprava za nákupy na platforme www.ewimar.pl je približná. Skutočné nákupné náklady sú vždy vypočítané dodávateľskou spoločnosťou.
 6. V prípade platby na základe objednávok alebo preddavkov sa zásielka tovaru uskutoční po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
 7. V čase prijatia zásielky odoslaného prostredníctvom kuriéra je Kupujúci povinný skontrolovať stav vonkajšieho obalu za prítomnosti kuriéra. Ak kupujúci zistí vonkajšie poškodenie zásielky alebo námietky týkajúce sa množstva dodaného tovaru alebo obsahu zásielky, kupujúci by mal vypracovať hlásenie o škode za prítomnosti kuriéra s prihliadnutím na popis a fotografie zásielky , Správa podpísaná kuriérom by mala byť odoslaná spoločnosti EWIMAR do 2 dní. V takomto prípade sa tovar vráti na predávajúceho, aby s dopravcom začal sťažnosť.

Návrat tovaru zakúpeného spotrebiteľom (fyzická osoba)

 1. Spotrebiteľ má právo vrátiť nakúpený tovar bez ohľadu na dôvod do 14 dní odo dňa doručenia balíka.
 2. Podmienkou odstúpenia je vrátenie tovaru spoločnosti EWIMAR bez akýchkoľvek známok použitia v originálnom a nepoškodenom obale a dodaní tovaru na vlastné náklady kupujúceho do sídla spoločnosti EWIMAR.
 3. Ekvivalent vráteného tovaru sa prevedie na kupujúceho po doručení potvrdenej (podpísanej s dátumom) kópiu opravnej faktúry predávajúcemu.

Podmienky záruky

 1. Tieto záručné podmienky sa riadia pravidlami, na základe ktorých spoločnosť EWIMAR (predávajúci) poskytuje kupujúcemu záruku za zakúpené produkty.
 2. Spoločnosť EWIMAR poskytuje 36 mesiacov záruku od dátumu nákupu na zariadeniach, ktoré vyrába.
 3. Záruka výrobcu sa vzťahuje na akékoľvek chyby v produkte v dôsledku výrobných chýb v záručných komponentoch. Záručný servis sa nevzťahuje na škody spôsobené dôvodmi, ktoré nie sú spôsobené výrobnými chybami.
 4. Rozhodnutie technickej služby výrobcu týkajúce sa platnosti hlásených chýb je konečným rozhodnutím.
 5. Záruka sa nevzťahuje na:
  • Zariadenia, ktoré boli použité na iné účely, než na ktoré boli vyrobené. Zariadenia, v ktorých používateľ vykonal zmeny a ktoré boli inštalované spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi.
  • Zariadenia s poškodenými záručnými tesneniami alebo poškodenými sériovými číslami, zariadenia, ktoré boli opravené neoprávnenými osobami.
  • Zariadenia s mechanickým poškodením, trhliny, ktoré sa vyskytli v dôsledku nevhodnej ochrany alebo iného dôvodu.
  • Zariadenia, ktorých poškodenie sa vyskytlo ako dôsledok všetkých prírodných katastrof alebo náhodných udalostí, ako sú napätie, nepravidelné napájacie zdroje, elektrické výboje atď.
  • Poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako sú voda, prach a iné tekutiny a chemikálie, ako aj cudzie predmety, ktoré sa dostávajú do puzdra.
  • Zariadenia, v ktorých služba našla pokus o vykonanie stavebnej zmeny.
 6. Spoločnosť EWIMAR nezodpovedá za ukončenie práce alebo nesprávnu prevádzku predaných zariadení.
 7. Spoločnosť EWIMAR neprijíma žiadnu zásielku zaslanú dobierkou.
 8. Všetky sťažnosti sa spracujú do 14 pracovných dní od ich obdržania, s výnimkou opravy po záruke alebo opravy, pri ktorých je potrebné dovážať náhradné diely. Objednávateľ bude informovaný o predpokladanom dátume opravy tovaru. Potvrdenie o prijatí je opravný protokol.
 9. Spoločnosť EWIMAR nezodpovedá za doručenie a odber zariadenia zo služby.
 10. Ak vrátené zariadenie nie je spôsobilé na opravu v záručnej lehote, náklady na opravu sa budú účtovať.
 11. Ak je tovar nepoškodený a zlyhanie spôsobuje nedostatok zručností na používanie zariadenia, je odoslané späť na náklady zákazníka spolu s nákladmi na odborné znalosti.
 12. Ak služba zistí, že nie je možné opraviť chybu, je predávajúci oprávnený vymeniť zariadenie za novú. Pri absencii príležitostí na výmenu (tj bez zariadenia na sklade) vráťte hodnotu zariadenia.Ak prístroj nebol kompletný, kupujúci pokryje náklady na chýbajúce položky a náklady na ich výmenu. Všetky poškodené zariadenia alebo ich časti, ktoré boli vymenené, sa stávajú majetkom spoločnosti EWIMAR.
 13. Počítačové programy predávané alebo pridané do zariadení nie sú kryté zárukou ich práce alebo inej použiteľnosti a najmä nie je zaručené, že budú pracovať na počítači používateľa alebo spolupracovať so softvérom používaným kupujúcim.
 14. Kupujúci je povinný zariadenie zbierať najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa dokončenia opravy. Ak kupujúci neobdrží zásielky zaslané službou servisným zariadením alebo bude odoslaný SERVISU opäť bez dodatočného opisu dôvodu zásielky, môže byť toto zariadenie prevedené do t na zneškodnenie alebo kupujúcemu môže byť účtované za ukladanie náklady.
 15. Všetky sporné otázky budú riešené súdom príslušným pre registrované sídlo spoločnosti EWIMAR.

Opravné zmluvné podmienky

 1. Podmienkou pre kvalifikáciu zariadenia na opravu spoločnosťou EWIMAR je správne a úplné vyplnenie každého poľa formulára RMA žiadateľom. V prípade ťažkostí s vyplnením karty môžete získať pomoc v obchodnom oddelení spoločnosti EWIMAR.
 2. Zariadenie predložené na opravu by malo byť kompletné spolu s správne vyplnenou servisnou kartou a kópia dokladu potvrdzujúceho kúpu (faktúra s DPH) by mala byť osobne doručená predávajúcemu alebo prostredníctvom kuriéra alebo poštou na náklady odosielateľa na túto adresu: "Ewimar Sp. z o.o. ul.Konarskiego 84 01-355 Warszawa".
 3. Ak je prístroj odoslaný na opravu kuriérom alebo poštou, na zásielke musí byť napísané "SERVIS". Ak spoločnosť EWIMAR zistí nedostatok správne vyplnenej servisnej karty v balíku, môže ju odoslať späť odosielateľovi na svoje náklady. Odporúčame odoslať zariadenia v originálnom obale na opravu a deklarujeme, že spoločnosť EWIMAR nenesie zodpovednosť za poškodenie zariadení vytvorených počas prepravy.
 4. Vrátenie prístroja po opravnej záruke je na úkor spoločnosti EWIMAR. V prípade platených opráv náklady na vrátenie zariadenia po oprave znáša žiadateľ.
 5. Podmienkou pre vykonanie bezplatnej opravy je predchádzajúci kontakt so spoločnosťou EWIMAR, aby sa problém vyriešil na diaľku. Predané výrobky sú špecializované a vyžadujú si špecifické technické znalosti a priložený návod na obsluhu obsahuje iba informácie potrebné na správnu inštaláciu a konfiguráciu predaných výrobkov. Sťažnosti vedúce k nedostatku základných vedomostí žiadateľa sa budú považovať za neoprávnené a náklady na dopravu sa môžu pripočítať k nákladom na spiatočnú dopravu.

Objednávanie v obchode znamená prijatie ustanovení týchto predpisov.